Vedtekter for AmaZing

Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøtet/årsmøte i AmaZing tirsdag 15. januar 2008.

Revidert etter årsmøtet 2011, 2015 og 2023.

§ 1 Formål

AmaZing vil være et samlingspunkt for voksne i Stavanger og omegn som har lyst til å synge. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for korets medlemmer. Koret skal spre sangglede og vil opptre i henhold til styrets foreslåtte program. Kor AmaZing vil ha øvelse annenhver uke.  AmaZing skal kjennetegnes av at

 • Det er et blandet kor med både menn og kvinner
 • Det er et sosialt møtested
 • Det er fritt i forhold til menighet
 • Det er stor takhøyde. Med takhøyde menes rom for ulike mennesker når det bl.a. gjelder livssyn
 • Det har et bredt repertoar som inneholder både kristne sanger og andre sjangrer
 • Det har ambisjoner om å synge sanger som er utfordrende for korets medlemmer

§ 2 Finansiering

AmaZing har ikke økonomisk erverv som formål. AmaZing finansierer sin virksomhet vedmedlemskontingenterstøtte fra virksomhet og/eller kommunen

§ 3  Styret

Styret er organisert i musikalsk og administrativ funksjon. Dirigent og musikalsk leder er ikke på valg, mens de øvrige medlemmene i styret velges på årsmøte. Det bør tilstrebes en likefordeling mellom kjønn. Styret skal bestå av:

 1. Leder
 2. Kasserer
 3. Note/materialforvalter
 4. Arrangement/øvelsesansvarlig

Styret konstituerer seg selv etter valg. Hvis en av styremedlemmene trekker seg i løpet av året kan gjenværende styre finne stedfortreder. Det velges ikke varamann til noen av funksjonene.Styret skal:

 1. sørge for drift av koret
 2. legge frem beretning om virksomheten og revidert regnskap for årsmøte
 3. sørge for at koret har øvingslokale
 4. opprette råd, utvalg og komiteer etter behov
 5. ivareta og diskutere saker meldt inn fra medlemmene

Styret kan delegere oppgaver. Musikalsk og administrativ funksjon skal samarbeide om sanger og opptredener, men musikalsk funksjon har hovedansvar for repertoar.Leder kaller inn til styremøter etter behov.

§ 4 Organisering av styret

Kor AmaZing har organisasjonsform vist i figur 1.  Styret består av 6 funksjoner.

§ 5 Kontingent

Hvert betalende medlem betaler kontingent og har stemmerett ved årsmøte. Hvert kormedlem har én stemme.  Korkontingent fastsettes på årsmøte. Stemmerett følger av innbetalt kontingent i siste semester før årsmøtet avholdes og medlemmer som av styret har innvilget kontingentfritak har også stemmerett på årsmøtet.AmaZing kan knytte seg til en organisasjon slik at noter og notebank vil være tilgjengelig. Det er musikalsk funksjon sitt ansvar å finne frem til aktuelt repertoar.

§ 6 Årsmøter

Korets leder innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. Andre møter enn årsmøtet kan holdes når minst 1/3 av medlemmene eller et flertall av styret forlanger det. Med møteinnkallelsen skal det følge en saksliste og så vidt mulig dokumenter vedrørende de enkelte saker. Et årsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er oppført på den utsendte sakslisten.   Avstemninger avgjøres med simpelt flertall. Referat fra årsmøte skal utarbeides og undertegnes av to kormedlemmer. Referatet trenger ikke å sendes til alle kormedlemmene, men må være tilgjengelig ved forespørsel. Kor AmaZing skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av februar måned. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Styrets beretning om virksomheten i det foregående kalenderår;
 2. Revidert regnskap for det foregående kalenderår;  
 3. Rammebudsjett for det kommende år;  
 4. Valg av administrativt styre.
 5. Fastsettelse av medlemskontingent;
 6. Beslutninger i andre saker som måtte være oppført på sakslisten.
 7. Behandling av eventuelle vedtektsendringer.

Hele eller deler av styret kan velges ved et årsmøte. Det er ønskelig, men ikke krav, om å få til en rullering slik at to av de administrative funksjonene sitter i en overlappende periode.  

§ 7  Oppløsning

Oppløsning av kor AmaZing kan vedtas med tre fjerdedels flertall av de fremmøtte representanter på et årsmøte. Ved oppløsning skal AmaZings midler gå til sted eller organisasjons hvor koret har hatt sitt øvingslokale.